DE CZ PL EN
 
 B178
 Aktéři
 Podklady
 
 
 Právní ...
 Průběh...
 Průzkumy
 
   NOVINKY
  Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním region...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Hospodářské dopady B 178
Studie proveditelnosti pro stavbu
Posudek rozvoje dopravy na silnicích B 178 a S 148
 
 
Hospodářské dopady B 178
 
Vysoká škola technická, hospodářská a sociální Zittau/Görlitz (FH) a Institut ekologie a životního prostředí zkoumaly v červenci 1998 hospodářské dopady stavebních opatření ve strukturálně slabých okrajových regionech na příkladu silnice B 178 v okresu Löbau-Zittau. Došli k následujícím závěrům.

Současný stav silniční infrastruktury ve zkoumaném regionu představuje hospodářkou překážku pro rozvoj („hrdlo láhve“). Z dotazování regionálních podnikatelů v rámci tohoto průzkumu vyplynulo, že většina z nich hodnotí hospodářské možnosti rozvoje po dokončení silnice B 178 pozitivně. To platí pro všechny podniky bez ohledu na velikost a obor, kterému se věnují.

Souhrnně se z tohoto hodnocení dají odvodit následující efekty a odhady: v souvislosti s vybudováním B 178 je očekáváno zlepšení stanovištních podmínek a pozice vůči konkurenci. Vedle snížení cestovních nákladů vlivem zkrácení času jízd je třeba zdůraznit především dosažitelnost trhu, což je velmi důležité kritérium pro místní rozhodování.

Vlivem tohoto zlepšení místních podmínek pravděpodobně stoupnou obraty, zvýší se investice a zaměstnanost. Toto očekávání alespoň potvrzují relevantní menšiny dotazovaných podnikatelů. Co se týče konkrétních údajů, počítají dotázaní podnikatelé se zvýšením obratu ve výši 4 mil. DM za rok, nárůstem objemu investic o 1,6 mil. DM a vytvořením 20 nových pracovních míst.

Celkově lze pozorovat oprávněná očekávání, že nová silnice B 178 odstraní stávající překážky rozvoje, zlepší pozici regionálních podniků vůči konkurenci a otevře nové možnosti růstu.
 
 
Studie proveditelnosti pro stavbu
 
Úřad pro výstavbu v Budyšíně zadal zpracování studie proveditelnosti, ve které byla posouzena stavba silnice B 178 v úseku mezi Löbau a Žitavou. Z vyhodnocení vyplynulo, že některá kritéria hovoří proti upřednostňování této stavby. Jsou to následující skutečnosti:

  • Nemohou být dosaženy všechny parametry kategorie A I, popř. jen s vynaložením vyšších nákladů.

  • U obyvatel v blízkosti stavby dojde k podstatnému zhoršení životních podmínek (např. velký hluk) a podmínek pro cestování (o 10% delší čas cesty).

  • Požadované odlehčení dopravy na B 96 nebude dosaženo.

  • Stará silnice B 178 musí být kompletně odstraněna a nově vybudována.

  • Náklady na toto opatření jsou oproti stavbě zcela nové trasy o cca. 8,5 mil. EUR vyšší.

  • Prostor pro výstavbu může být zajištěn pouze s vynaložením vyšších nákladů na vytvoření alternativní trasy pro dosažitelnost příslušných pozemků.

  • 6 domů musí být zbořeno.

  • 91 budov bude bezprostředně postiženo hlukem a zplodinami.

  • Alternativní trasy musí být vytvořeny také pro autobusy a pomalou dopravu.

  • Během stavby vzniknou značné náklady také na vyznačení objížděk, protože bude nutné některé úseky zcela uzavřít.


Pověřená plánovací kancelář doporučila správě staveb silnic nadále vycházet při plánování B 178 v úseku 3 z navržené nové trasy silnice.
 
 
Posudek rozvoje dopravy na silnicích B 178 a S 148
 
Za účelem zpracování analýzy dopravní situace na silnicích B 178/ S 148 vyhodnotila plánovací kancelář DR. BRENNER + MÜNNICH v r. 1997 různé údaje z rozdílných zdrojů. Z jejich šetření vyplynuly následující závěry.

Silnice B 178 se v letech 1991 až 1995 změnila ze spolkové silnice s relativně bezproblémovým provozem na silnici s největšími přírůstky objemu dopravy (průběžně) z celé východosaské silniční sítě (+40 až + 70%). Došlo také k vyrovnání rozdílů zátěže, nyní lze v podstatě celou trasu Löbau - Žitava označit jako velmi zatíženou. Paralelně k tomu bylo zaregistrováno pronikání nákladní dopravy do vedlejších silnic v městských částech. Stávající dopravní situaci charakterizují ještě další znaky: nadprůměrný provoz těžké nákladní dopravy, který je v městské části (severně od S 148) silnější než na volném úseku jižně od Löbau; prokázané trvalé zvýšení zatížení podloží (> 1 000 nákl. vozů/24h) po celý den (6:00 - 19:00 hod).

Nová B 178 vykazuje vysokou dopravní účinnost, na vzdálenějších úsecích A 4 - B 6, B 6 - S 148 (Löbau) a S 148 - stará B 178 projede 18 200 - 27 000 nákladních vozů za 24 hodin, z čehož vyplývá nutnost stavby čtyř proudů silnice.

V rámci tohoto zkoumání byly vyvozeny významné závěry, které by měly být formulovány jako doporučení: byla znovu potvrzena všeobecnou nutnost a dopravní účinnost nové B 178 ve východosaské oblasti. Měla by být dodržena čtyřproudová varianta trasy. Scénář nulové varianty je pro okres nepřijatelný. Jako reakce na vyhrocení dopravní situace na B 178 v Löbau v posledních letech by úseku B 6 - S 148 měla být udělena vysoká priorita. Nepříznivý vývoj dopravních struktur v okresu Löbau - Žitava na B 178/ S 148 vyžaduje urychlení plánovacího procesu.
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018